Thu 12/10 05:00 LIVE
Perf_BIP_10102017_BBEn30H29 - A30 Perf Greek A1 2016/2017
Money Line
Sel1
AUSG.
Sel2
AUSG.
Handicap 2-Weg-Wette
Sel2 +2.5
AUSG.
Sel1 -2.5
AUSG.
1-X-2
Sel2
AUSG.
Sel1
AUSG.
Sel3
AUSG.
Home team total points
Sel1 -2.5
AUSG.
Sel2 -2.5
AUSG.
Away team total points
Sel1 2.0
AUSG.
Sel2 2.0
AUSG.
2. Viertel - der Erste mit 5 Punkten
Sel2
1.25
Sel1
1.36
Sel3
5.50
1. Viertel - der Erste mit 5 Punkten
Sel1
4.47
Sel2
8.90
1. Viertel - der Erste mit 10 Punkten
Sel2
AUSG.
Sel1
AUSG.
1. Viertel - der Erste mit 15 Punkten
Sel1
AUSG.
Sel2
AUSG.
1. Viertel - der Erste mit 20 Punkten
Sel1
2.02
Sel2
2.50
2. Viertel - der Erste mit 10 Punkten
Sel1
1.58
Sel2
13.71
2. Viertel - der Erste mit 15 Punkten
Sel1
1.82
Sel3
2.15
Sel2
2.36
2. Viertel - der Erste mit 20 Punkten
Sel2
1.41
Sel3
1.70
Sel1
2.04
3. Viertel - der Erste mit 5 Punkten
Sel1
AUSG.
Sel2
AUSG.
Sel3
AUSG.
3. Viertel - der Erste mit 10 Punkten
Sel3
AUSG.
Sel1
AUSG.
Sel2
AUSG.
3. Viertel - der Erste mit 15 Punkten
Sel2
AUSG.
Sel3
AUSG.
Sel1
AUSG.
3. Viertel - der Erste mit 20 Punkten
Sel1
AUSG.
Sel2
AUSG.
Sel3
AUSG.
4. Viertel - der Erste mit 5 Punkten
Sel1
AUSG.
Sel3
AUSG.
Sel2
AUSG.
4. Viertel - der Erste mit 10 Punkten
Sel1
AUSG.
Sel3
AUSG.
Sel2
AUSG.
4. Viertel - der Erste mit 15 Punkten
Sel2
AUSG.
Sel3
AUSG.
Sel1
AUSG.
4. Viertel - der Erste mit 20 Punkten
Sel2
AUSG.
Sel3
AUSG.
Sel1
AUSG.
Gesamtpunkte Gerade/Ungerade
Sel1
AUSG.
Sel2
AUSG.