20:09 Yarm'th Dogs
Rennergebnisse
1.
Slippy Kathy
2.50 S
2.
Because You Can
3.50 P
3.
Bar Chenzhou
4.00 P
FORECAST
1.
Slippy Kathy
2.50 S
2.
Because You Can
3.50 P
Gewinnanteil
7.27
TRICAST
1.
Slippy Kathy
2.50 S
2.
Because You Can
3.50 P
3.
Bar Chenzhou
4.00 P
Gewinnanteil
18.00