14:37 Sunderland
Rennergebnisse
1.
Lahana Star
6.00 S
2.
Cushie Realta
5.00 P
3.
Ballymartinmolly
4.00 P
FORECAST
1.
Lahana Star
6.00 S
2.
Cushie Realta
5.00 P
Gewinnanteil
25.70
TRICAST
1.
Lahana Star
6.00 S
2.
Cushie Realta
5.00 P
3.
Ballymartinmolly
4.00 P
Gewinnanteil
66.00