21:12 Yarm'th Dogs
Rennergebnisse
1.
Key Money
3.00 S
2.
Jura Oscar
4.00 P
3.
Glenrock Jayfkay
4.00 P
FORECAST
1.
Key Money
3.00 S
2.
Jura Oscar
4.00 P
Gewinnanteil
10.01
TRICAST
1.
Key Money
3.00 S
2.
Jura Oscar
4.00 P
3.
Glenrock Jayfkay
4.00 P
Gewinnanteil
26.00