Previous setsBest of 3S G P
2 6
0 0
Stegmann, Sari Shaulskaya, Anastasia
0 1
0 3
40 ADV
Aces
Double Faults
Service Breaks
Total Points
Stegmann, Sari
0
1
0
56
Shaulskaya, Anastasia
2
0
9
99
Match Betting
Stegmann, Sari
50/1
Shaulskaya, Anastasia
SUSP
Set 2 - Game 5 Winner
Stegmann, Sari
11/8
Shaulskaya, Anastasia
1/2
Set 2 Result
Stegmann, Sari
100/1
Shaulskaya, Anastasia
SUSP
Set 3 Result
Stegmann, Sari
5/1
Shaulskaya, Anastasia
1/9
Set 2 - Game 4 - Point 7
Stegmann, Sari
11/8
Shaulskaya, Anastasia
1/2
Set 2 - Game 4 - Point 8
Stegmann, Sari
11/8
Shaulskaya, Anastasia
1/2
Set 2 - Game 5 - Point 1
Stegmann, Sari
Evens
Shaulskaya, Anastasia
4/6