Mon 09/07 17:30
Danny Thomas vs Dayne Kelly Winnetka Challenger
Match Betting
Danny Thomas
6/5
Dayne Kelly
8/13
Set 1 Result
Danny Thomas
11/10
Dayne Kelly
4/6
Set 2 Result
Danny Thomas
11/10
Dayne Kelly
4/6
Number of Sets in Match (Over/Under) 2.5
Over 2.5
6/5
Under 2.5
8/13
Set Betting
2-0 11/4
2-1 10/3
0-2 13/8
1-2 11/4