15:45 Leipzig
Race Results
1st
Marmelade 2nd Fav
4/1 W
2nd
Birthday Lion
6/1 P
2nd
Eyasi
5/2 P
FORECAST
1st
Marmelade 2nd Fav
4/1 W
2nd
Birthday Lion
6/1 P
Dividend
16.28
FORECAST
1st
Marmelade 2nd Fav
4/1 W
2nd
Birthday Lion
6/1 P
Dividend
8.26
TRICAST
1st
Marmelade 2nd Fav
4/1 W
2nd
Birthday Lion
6/1 P
2nd
Eyasi
5/2 P
Dividend
39.00
TRICAST
1st
Marmelade 2nd Fav
4/1 W
2nd
Birthday Lion
6/1 P
2nd
Eyasi
5/2 P
Dividend
33.00
Non Runners
Gleddis
V