Fri 21/10 07:35 Otago v Bay of Plenty Mitre 10 Cup
Winning margins >5
Otago 1 - 5
SUSP
Otago 6 - 10
SUSP
Otago 11 - 15
SUSP
Draw
SUSP
Winning margins >10
Otago 1 - 10
SUSP
Otago 11 - 20
SUSP
Draw
SUSP