13:30 Cheltenham
Race Results
1st
Yorkhill Fav
6/4 W
2nd
Top Notch
7/2 P
3rd
Disko
4/1 P
FORECAST
1st
Yorkhill Fav
6/4 W
2nd
Top Notch
7/2 P
Dividend
7.18
TRICAST
1st
Yorkhill Fav
6/4 W
2nd
Top Notch
7/2 P
3rd
Disko
4/1 P
Dividend
17.00