Fri 07/10 19:45 Bath v Sale Aviva Premiership
Handicap Betting
Bath Tie Sale
Handicap betting 2
-25 SUSP
SUSP
+25 SUSP
Bath Tie Sale
Handicap betting 3
-29 SUSP
SUSP
+29 SUSP
Bath Tie Sale
Handicap betting 4
-23 SUSP
SUSP
+23 SUSP
Bath Tie Sale
Handicap betting 5
-31 SUSP
SUSP
+31 SUSP
Tie
Handicap betting 6
SUSP
Handicap Betting
Bath Sale
Handicap (without tie)
-26.5 SUSP
+26.5 SUSP
Bath Sale
Handicap (without tie) 2
-27.5 SUSP
+27.5 SUSP
Total Points
Over Under
Total match points (over/under) 6
36.5 SUSP
36.5 SUSP
Over Under
Total match points (over/under) 7
39.5 SUSP
39.5 SUSP