Previous setsBest of 3S G P
1 6
3 6
Qiu Yu Ye Xinyu Gao
0 2
0 0
00 00
Aces
Double Faults
Service Breaks
Total Points
Qiu Yu Ye
0
6
2
41
Xinyu Gao
2
5
6
62
Match betting Who will win the match?
Qiu Yu Ye
SUSP
Next game winner Who will win the next game? - Game 17
Qiu Yu Ye
SUSP
Xinyu Gao
SUSP
Set Winner
Who will win the current set? - Set 2
Qiu Yu Ye
Current set winner
SUSP
Set betting What will the score of the match be in sets?
Qiu Yu Ye 2-1
SUSP
Xinyu Gao 2-1
SUSP
Total Games How many games will be played in the match? So far = 15
Over 16.5
SUSP
Under 16.5
SUSP
Next game score betting What score will win the next game? - Game 17
Qiu Yu Ye to win to love
SUSP
Qiu Yu Ye to win to 15
SUSP
Qiu Yu Ye to win to 30
SUSP
Qiu Yu Ye to win after deuce
SUSP
Xinyu Gao to win to love
SUSP
Show more