08:17 Horsham Dogs
Race Results
1st
Eddie Yap
4/5 W
2nd
Dynamic Spin
2/1 P
FORECAST
1st
Eddie Yap
4/5 W
2nd
Dynamic Spin
2/1 P
Dividend
2.89
TRICAST
1st
Eddie Yap
4/5 W
2nd
Dynamic Spin
2/1 P
Dividend
3.00
TRICAST
1st
Eddie Yap
4/5 W
2nd
Dynamic Spin
2/1 P
Dividend
3.00
TRICAST
1st
Eddie Yap
4/5 W
2nd
Dynamic Spin
2/1 P
Dividend
3.00
Non Runners
Bakali
V
Lektra Hutch
V
Vacant
V