18:20 Carlisle
Race Results
1st
Kilbaha Lady Fav
4/1 W
2nd
Miss Bates
8/1 P
3rd
Bonnie Arlene
7/1 P
FORECAST
1st
Kilbaha Lady Fav
4/1 W
2nd
Miss Bates
8/1 P
Dividend
34.17
TRICAST
1st
Kilbaha Lady Fav
4/1 W
2nd
Miss Bates
8/1 P
3rd
Bonnie Arlene
7/1 P
Dividend
221.00