13:40 Greyville
Race Results
1st
Joy To Joy Fav
15/8 W
2nd
Willowgrange
15/2 P
3rd
Alesnado
9/1 P
FORECAST
1st
Joy To Joy Fav
15/8 W
2nd
Willowgrange
15/2 P
Dividend
19.91
Non Runners
Spice Is Nice
V
Dynamite Lady
V
Dellavera
V
Sierra
V