Thu 22/09 19:31 Henlow RPTV Aggregate Winning Distance Greyhound-specialare
Aggregate Winning Distance
Mellan 24 och 30 Lengths Inclusive
2.50
under 24 Längder
2.75
över 30 Längder
2.75