Thu 22/09 19:39 Wimbledon RPTV Aggregate Winning Distance Greyhound-specialare
Aggregate Winning Distance
Mellan 21 och 27 Lengths Inclusive
2.50
över 27 Längder
2.75
under 21 Längder
2.75