19:45 Romford
Loppets resultat
1:a
Honey Jane
5.00 V
2:a
Go On Ninny
5.00 P
3:e
Tasty Rose
4.50 P
FORECAST
1:a
Honey Jane
5.00 V
2:a
Go On Ninny
5.00 P
Dividend
26.85
TRICAST
1:a
Honey Jane
5.00 V
2:a
Go On Ninny
5.00 P
3:e
Tasty Rose
4.50 P
Dividend
88.00